c

De Ridder Hockey is een bedrijf van tophockeyer Floris de Ridder en organiseert uitdagende dagkampen in regio Utrecht.

06-37603708 Info@deridderhockey.nl

De Ridder Hockey is gevestigd aan de Rijnzichtlaan 18, 3981 BT in Bunnik en bereikbaar via info@deridderhockey.nl. Het Kamer van Koophandel registratienummer is 65573811.

Inhoud

 1. Definities
 2. Toepasselijkheid
 3. Totstandkoming van de Overeenkomst
 4. Betaling
 5. Instructies en gedragsregels
 6. Aansprakelijkheid van De Ridder Hockey
 7. Aansprakelijkheid ouders/verzorgers
 8. Overmacht/Wijziging/Annulering door De Ridder Hockey
 9. Annulering van het sportkamp
  9.2 Een ander in jouw plaats
  9.3 Sportkamp doorschuiven
  9.4. Afsluiten annuleringsverzekering
 10. Wijzigingen door de ouders/verzorgers/deelnemer
 11. Acties en aanbiedingen
 12. Gevonden voorwerpen
 13. Verzekering deelnemer
 14. Toepasselijk recht en geschillen
 15. Gebruik van (audio)visuele opnamen gedurende het evenement
 16. Minimum aantallen
 17. Kennelijke fouten
 18. Copyrights

Bij het boeken van een kamp dient u akkoord te gaan met de volgende algemene voorwaarden van de De Ridder Hockey

1. Definitie

1.1 In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen:”Algemene Voorwaarden”, wordt verstaan onder:
1.2 ”de deelnemer”: de natuurlijke persoon die ingevolge de overeenkomst tussen De Ridder Hockey en ouders/verzorgers in de hoedanigheid van de deelnemer gebruik maakt van de diensten van De De Ridder Hockey.
1.3 ”Aanmeldformulier”: formulier dat deel uitmaakt van de website ”florisd.sg-host.com” van De De Ridder Hockey.
1.4 ”Ouders/verzorgers”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst met De Ridder Hockey aangaat.
1.5 ”Overeenkomst”: een overeenkomst tussen De Ridder Hockey en ouders/verzorgers ter zake van een of meer door De Ridder Hockey ten behoeve van ouders/verzorgers en de deelnemer te verlenen diensten.
1.6 ”Deelnamesom” de totale som van de door De Ridder Hockey – ter zake een met ouders/verzorgers gesloten Overeenkomst – te verlenen diensten inclusief BTW.
1.7 ”De Ridder Hockey”: De Ridder Hockey gevestigd te de Bunnik.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door de De Ridder Hockey gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of nadere overeenkomsten.
2.2 De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van de ouders/verzorgers wordt door De Ridder Hockey uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien De Ridder Hockey daar schriftelijk mee heeft ingestemd.
2.4 Ingeval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.
2.5 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van De Ridder Hockey zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud van aanwezige capaciteit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3.2 De Overeenkomst komt tot stand, nadat ouders/verzorgers het digitale deelnameformulier aan De Ridder Hockey heeft geretourneerd en de algemene voorwaarden heeft geaccepteerd.
3.3 Bij aanmelding via internet, dan is er 48 uur bedenktijd. Binnen deze periode mag de aanmelding kosteloos worden geannuleerd zonder opgaaf van reden, mits dit schriftelijk/per e-mail geschiedt. Vanaf 14 dagen voor aanvang van het kamp vervalt deze 48 uur bedenktijd en zijn de annuleringvoorwaarden (artikel 9) van toepassing.

4. Betaling

4.1 Betaling van de kampen van De Ridder Hockey dient direct plaats te vinden via iDeal.
4.2 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is ouders/verzorgers van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn.
4.3 Bij niet tijdige betaling behoudt de De Ridder Hockey zich het recht voor de Overeenkomst te annuleren en is ouders/verzorgers met inachtneming van het bepaalde in Artikel 8 lid 2 van de Algemene Voorwaarden aansprakelijk voor de annuleringskosten.

5. Instructies en gedragsregels

5.1 De deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van De Ridder Hockey ter bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient de deelnemer de gedragsregels te respecteren welke de De Ridder Hockey nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op accommodaties uit hoofde van de Overeenkomst.

5.2 De deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door de De Ridder Hockey in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door de De Ridder Hockey van (voortzetting van) het sportkamp worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van de deelnemer.

6. Aansprakelijkheid van De Ridder Hockey

6.1 Alle persoonlijke eigendommen blijven ten alle tijde voor risico van de deelnemer. De De Ridder Hockey – behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van De Ridder Hockey; geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle)zaken en ander persoonlijke eigendommen van de deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de staf van de De Ridder Hockey, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.
6.2 De Ridder Hockey aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een ongevallenverzekering of uit hoofde van (aansprakelijkheids-) verzekeringen van derden die door de De Ridder Hockey bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.
6.3 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, is iedere aansprakelijkheid van de De Ridder Hockey beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van haar (aansprakelijkheid-)verzekering(en) aanspraak bestaat.

7. Aansprakelijkheid ouders/verzorgers

7.1 ouders/verzorgers is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor de De Ridder Hockey en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming – niet naleving van de gedragsregels hieronder begrepen – van de deelnemer.
7.2 ouders/verzorgers zal de De Ridder Hockey vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de deelnemer van faciliteiten en/of diensten ingevolge de Overeenkomst.

8. Overmacht/Wijziging/Annulering door De Ridder Hockey

8.1 Indien de De Ridder Hockey door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is de De Ridder Hockey gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens ouders/verzorgers is gehouden.
8.2 Onder overmacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan een sportkamp. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 15 deelnemers per kamp.

9. Annulering van het sportkamp

Wij willen het iedereen naar de zin maken en kijken uit naar de kampen. Ook voor de deelnemers is het altijd spannend en een hele ervaring om deel te nemen aan een sportkamp. Het zal maar gebeuren. Zoveel zin in een kamp en dan ineens een blessure of andere omstandigheden die deelnemen aan het kamp lastig maken. Hiervoor kunt u zich verzekeren door middel van het afnemen van een annuleringsverzekering.
9.1 Annulering van het sportkamp

De annulering dient per e-mail of brief te geschieden, waarbij de datum van verzending als peildatum zal dienen voor het bepaalde in lid 2 van de algemene voorwaarden. Aan een annulering zitten kosten verbonden, die afhankelijk zijn van de tijd tussen de annulering en het begin van het kamp.
Bij annulering worden per deelnemer de volgende bedragen in rekening gebracht:
– tot 8 weken voor aanvang mag je gratis annuleren of omboeken naar een ander kamp/week, zonder opgaaf van reden. De extra kosten of teveel betaalde kosten zullen dan worden verrekend.
– vanaf de 56ste dag (inclusief) tot de 28ste dag voor aanvang van het kamp 35% van de gehele deelnamesom;
– vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 5de dag voor aanvang van het kamp 50% van de gehele deelnamesom;
– vanaf de 5de dag (inclusief) tot de dag van aanvang van het kamp 75% van de gehele deelnamesom;
– op de dag van aanvang van het kamp of later wordt de totale deelnamesom in rekening gebracht.

9.2 Een ander in jouw plaats

In het geval van annulering is de deelnemer gerechtigd een andere persoon in zijn plaats te doen stellen. Er wordt in dat geval 12,50 euro administratiekosten in rekening gebracht. Dit moet minimaal 24 uur voor het kamp begint per mail doorgegeven worden via info@deridderhockey.nl, met daarin de naam, leeftijd, geslacht en contactgegevens van de deelnemer/ouders cq verzorgers van het kind dat in de plaats komt.
9.3 Sportkamp doorschuiven

Bij annulering van minimaal 14 dagen voor het kamp begint door de deelnemer, is het mogelijk het kamp zonder extra kosten door te schuiven naar een andere kampweek/kampperiode. De eventuele additionele kosten van een ander kamp zijn voor ouders/verzorgers. Teruggaaf in prijsverschil is niet mogelijk
9.4 Afsluiten annuleringsverzekering

U kunt zich verzekeren tegen het risico van annulering. Ouders/verzorgers kunnen het annuleringsrisico afkopen tegen een vergoeding van 8% van de kampsom (bedrag van het kamp, dus exclusief eventuele verzekeringen of kleding) per deelnemer. Bij het annuleren van een kamp is indien ouders/verzorgers de annuleringsverzekering heeft afgesloten geen reden vereist. Bij annulering met annuleringsverzekering krijgt ouders/verzorgers het kampbedrag terug, minus de kosten van de annuleringsverzekering en indien gekozen minus de kosten van de ongevallenverzekering/ kleding. De annuleringsverzekering kan binnen 8 dagen na aanmelding nog afgesloten worden, mits dit minimaal 28 dagen voor de start van het opgegeven kamp is. Binnen vier weken van aanvang van het kamp is het enkel mogelijk om een annuleringsverzekering af te sluiten direct via het aanmeldformulier of door binnen 48 uur per mail deze aan te vragen via een e-mail naar info@deridderhockey.nl.
Wijzigingen door de ouders/verzorgers/deelnemer

De ouders/verzorgers/deelnemer is gerechtigd tot 4 weken voor de startdatum van het sportkamp additionele wijzigingen te laten aanbrengen. Het annuleren van de annuleringsverzekering kan niet. Alle overige wijzigingen vallen onder de annuleringsbepaling van Artikel 9 van de Algemene Voorwaarden.

10. Wijzigingen door de ouders/verzorgers/deelnemer

10.1 De ouders/verzorgers/deelnemer is gerechtigd tot 4 weken voor de startdatum van het sportkamp additionele wijzigingen, te laten aanbrengen. Het annuleren van de annuleringsverzekering kan niet.
10.2 Alle overige wijzigingen vallen onder de annuleringsbepaling van Artikel 9 van de Algemene Voorwaarden.

11. Acties en aanbiedingen

11.1 Eventuele acties of aanbiedingen die De Ridder Hockey biedt, kunnen niet met andere acties of aanbiedingen worden gecombineerd. Er kan maar van een actie tegelijkertijd gebruik gemaakt worden.

12. Gevonden voorwerpen

12.1 Gevonden voorwerpen worden na afloop van het sportkamp in principe achtergelaten op de kamplocatie. ouders/verzorgers kan contact opnemen met de kamplocatie om de spullen op te halen. Van de overnachtkampen worden de gevonden voorwerpen nog 2 maanden door de De Ridder Hockey bewaard. Na het verstrijken van deze periode is de De Ridder Hockey gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een zelf gekozen goed doel.

13. Verzekering deelnemer

13.1 ouders/verzorgers en/of de deelnemer zijn/is verplicht voor iedere deelnemer een ongevallenverzekering met speciale sportdekking af te sluiten. Dit kan via de De Ridder Hockey of via de eigen verzekering.

14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam.

15. Gebruik van (audio)visuele opnamen gedurende het evenement.

15.1 Door deelname aan de De Ridder Hockey gaat ondergetekende akkoord met (audio)visuele opnamen gedurende het evenement. De (audio) visuele opnamen kunnen gebruikt worden ter aankleding en/of promotie van de De Ridder Hockey. Deelname aan de De Ridder Hockey houdt in dat de deelnemer hierbij in rechte volledig en definitief afstand doet van aanspraken op enig recht, titel of belang ten opzichte van de organisatie en eigenaren van de De Ridder Hockey. Dit bewijs van kwijting is bindend voor bewindvoerders, rechtverkrijgenden en rechtsopvolgers van de deelnemer en komt ten goede van bovengenoemde partij.

16. Minimum aantallen

16.1 Bij alle in ons programma opgenomen kampen is een minimum aantal deelnemers vereist. Als bij een sportkamp het bepaalde minimum aantal deelnemers zich niet aanmeldt, dan streeft De Ridder Hockey ernaar dit uiterlijk 14 dagen, maar in ieder geval 5 dagen van te voren te beslissen of een sportkamp (deels) wordt geannuleerd of wordt gewijzigd in een zoveel mogelijk gelijkwaardig alternatief. Echter tevens zal in bepaalde gevallen, ondanks dat het minimum aantal deelnemers niet bereikt is, het sportkamp toch kunnen plaatsvinden. Het minimum aantal kan dan in bepaalde gevallen afwijken. Ook kunnen leeftijdsgroepen in bepaalde weken worden samengevoegd.

17. Kennelijke fouten

Kennelijke fouten en vergissingen op de website florisd.sg-host.com en bijbehorende websites binden De Ridder Hockey niet.

18. Copyrights

Niets uit de brochure, website (beeld, tekstmateriaal, logo’s, etc.), social media of welke communicatie-uitingen door De Ridder Hockey dan ook mag zonder schriftelijke toestemming van De Ridder Hockey door derden worden gebruikt in welke vorm dan ook.

Einde Algemene Voorwaarden De Ridder Hockey